logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Oława
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Sprawozdania finansowe
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO
minus Instrukcja kancelaryjna
minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
 Fundusze Europejskie
minus Aktualne programy
 INNE
minus Obsługa petenta
   minus Informacja dla osób niesłyszących
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Statystyki lokalnego rynku pracy
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja dla osób niesłyszących

  ZASADY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

                                    § 1

 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy w godz. od 8.00 do 14.00 .
 2. W razie nieobecności Dyrektora strony przyjmuje Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie.
 3. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 4. Wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zobowiązani są do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłoszonych ustnie.
 5. Przyjmujący skargi i wnioski jest zobowiązany potwierdzić złożenie skargi lub wnioski, jeżeli zażąda tego wnoszący.

                                                                   § 2

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Oławie albo jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów wnoszących skargę, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności propozycje ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

       - pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,

       -  ustnie do protokołu.

                                                                   § 3

 1. Skargi i wnioski wpływające do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy podlegają zarejestrowaniu przez inspektora ds. organizacyjno - administracyjnych w ogólnym "Rejestrze ewidencja skarg i wniosków" stanowiący Załącznik Nr 1.
 2. Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do działów, referatów lub stanowiska pracy należy niezwłocznie, nie dłużej jak w dniu następnym przekazać do inspektora ds. organizacyjno – administracyjnych celem zarejestrowania.
 3. Jeżeli pracownik otrzymał skargę dotyczącą jego działalności jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie przełożonemu służbowemu.
 4. Skargi analizuje radca prawny, który obowiązany jest przekazać je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni :

          1)  dotyczące zadań lub działalności Urzędu Pracy – Staroście, 

           2) na Dyrektora Urzędu – Radzie Powiatu.

                                                                  § 4

1. Za właściwe zakwalifikowanie pisma, które ma znamiona skargi lub wniosku oraz przekazanie go do zarejestrowania do którego wpływa skarga lub wniosek, odpowiedzialność ponoszą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie oraz inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych.

2. Skargi i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych przechowuje oddzielnie od innych spraw w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu terminu ich załatwienia.

3. Inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych po niezwłocznym zarejestrowaniu skargi lub wniosku przekazuje je właściwemu pracownikowi do dalszego załatwienia.

4. Pracownik zobowiązany jest do załatwienia skargi lub wniosku winien przystąpić do ich załatwienia bez niepotrzebnej zwłoki i bezwzględnie przestrzegać ustalonych terminów.

5. Skargi i wnioski należy rozpatrzyć i załatwić niezwłocznie bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca.

6. Skargi i wnioski, które wymagające uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy rozpatrzyć i załatwić niezwłocznie bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty wpływu skargi lub wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy.

7. O każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie pracownik PUP jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, również w przypadku zwłoki załatwienia sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

8. Na niezałatwienie skargi lub wniosku w terminie służy stronie zażalenie do Starosty.

9. Odpowiedź o sposobie załatwienia skargi lub wniosku podpisuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, w razie nieobecności Z-ca Dyrektora.

10. Po załatwieniu skargi lub wniosku, całość dokumentacji należy niezwłocznie przekazać do inspektora ds. organizacyjno – administracyjnych. 

                                                                  § 5

 1. Skargi i wnioski, które nie dotyczą zadań lub działalności Powiatowego Urzędu Pracy inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazuje właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego skargę lub wniosek. Wzór pisma stanowi Załącznik Nr 2.
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

                                                                   § 6

 1. W razie zgłoszenia skargi ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół stanowiący Załącznik Nr 3, który podpisują wnoszący skargę oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko ( nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

                                                                   § 7

 1. Nie podlegają rozpatrzeniu w trybie skargowym pisma, z których wynika, że: 

1)  osoba zainteresowana kwestionuje prawidłowość wydanej przez   Powiatowy  Urząd Pracy decyzji, która nie była rozpatrywana w postępowaniu odwoławczym,

2) są odwołaniami do Wojewody,

3) sprawa będąca przedmiotem skargi jest rozpatrywana w postępowaniu odwoławczym albo decyzja będąca przedmiotem skargi uległa uprawomocnieniu.

                                                                  § 8

 1. Inspektor ds. organizacyjno – administracyjnych opracowuje roczne zestawienie sposobu załatwienia skarg i wniosków stanowiący Załącznik Nr 4 i przedkłada je Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do 10 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

                                                                      § 9

 1. Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych objęte są ochroną na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182 )
 2. Na wniosek stanowiący Załącznik Nr 5 udostępnia się tylko informacje dotyczące liczby tematyki oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków.
 3. Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej prowadzony jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie przez inspektora ds. organizacyjno – administracyjnych.
 4. Informację publiczną udostępnia się wszystkim zainteresowanym w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

                                                                 § 10

 1. Tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 

 

 Oława, dnia 28 stycznia 2015 r.

 

Załączniki do pobrania: 2007-01-30 13:22:08 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 13234
Nazwa dokumentu: Obsługa petenta
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Hawryluk
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Hawryluk
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Pabich
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 09:42:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner