logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Oława
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO
minus Instrukcja kancelaryjna
minus Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
 Fundusze Europejskie
minus Aktualne programy
 INNE
plus Obsługa petenta
minus Rejestry i ewidencje
   minus Rejestr zbiorów danych osobowych
   minus Zasady udostępniania informacji publicznej
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Statystyki lokalnego rynku pracy
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


                                    ZARZĄDZENIE NR 3/2007

            Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie 

 

  

                                 z dnia 08 stycznia 2007r.

 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie.

 Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

                                        zarządzam, co następuje:

              ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

  

                   W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OŁAWIE

                                                           § 1

1. Udostępnianie informacji publicznej, wytworzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie, dotyczącej wykonywania zadań o charakterze publicznym lub majątku publicznego, następuje przez: 

 1) zamieszczanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2) wywieszenie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie, na tablicach ogłoszeń dokumentów zawierających informacje publiczne,  

3) udostępnianie informacji na wniosek,   

4) bezpośrednie udostępnianie informacji publicznej wnioskodawcy w formie ustnej.  

                                                          § 2

 1. Informacje publiczne będące w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i nieudostępnione w BIP udzielane są na ustny lub pisemny wniosek.

2. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Pracownik wytwarzający informacje dokonuje oceny, czy informacja, o której udostępnienie występuje wnioskodawca jest informacją publiczną w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku wątpliwości konsultuje wniosek z bezpośrednim przełożonym. Jeżeli wątpliwości nie zostały wyjaśnione informuje wnioskodawcę, iż odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

3. Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną.

4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej po zarejestrowaniu w sekretariacie, kierowany jest do Dyrektora celem dekretacji ( formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia).

5. Po dokonaniu oceny złożonego wniosku Dyrektor dekretuje wniosek do Inspektora ds. Organizacyjno ? Administracyjnych celem zarejestrowania w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz do właściwej komórki organizacyjnej celem realizacji.

 

 6. Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu. Jeżeli udostępnienie informacji nie jest możliwe w terminie 14 dni, merytoryczna komórka organizacyjna powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

7. W przypadku, kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób i w jakiej formie informacja ta może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złożył wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

8. Przetworzone i przygotowane do udostępnienia informacje powinny być opatrzone pieczęcią Powiatowego Urzędu Pracy oraz zawierać dane pracownika, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datą opracowania informacji.

                                                           § 3

1. Dokumenty urzędowe, w tym akta administracyjne zgromadzone w toku postępowania administracyjnego podlegają udostępnieniu. Udostępnianie nie jest możliwe w przypadku kiedy ich treść w całości lub w części wykracza poza jawność życia publicznego i dotyczy chronionej, prywatnej sfery życia obywateli wynikającej z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz regulacji szczególnych.

2. Sposób postępowania w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentów urzędowych regulują postanowienia określone w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

3. Pracownik właściwej komórki organizacyjnej do której został zadekretowany wniosek udostępnia dokumenty do przeglądania i ewentualnego kopiowania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym z wnioskodawcą terminu ? dnia i godziny.

§ 4

Powiatowy Urząd Pracy posiadając informację publiczna, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do tej informacji, ze względu na wyłączenie jej jawności, wynikającej z innych ustaw.

 

 § 5  

1. Odmowa udostępniania następuje w drodze decyzji administracyjnej, której projekt sporządza komórka merytorycznie odpowiedzialna. Uzasadnienie decyzji winno zawierać merytoryczną informację o odmowie udostępniania informacji publicznej, a w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentów urzędowych informację jakie dokumenty nie mogą być udostępniane ze względu na ograniczenia określone w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Decyzja winna zawierać również imion, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji.

2. Projekt decyzji po konsultacji z radcą prawnym zostaje przekazany do akceptacji i podpisu Dyrektorowi, a następnie po podpisaniu decyzja zostaje przesłana wnioskodawcy.

                                                            § 6

 W przypadku stwierdzenia, że żądana informacja nie jest informacją publiczną, właściwa komórka organizacyjna informuje pisemnie wnioskodawcę, że żądana przez niego informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

                                                           § 7

Komórka organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna przekazuje do Inspektora ds. Organizacyjno ? Administracyjnych, który prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej odpowiedzi udzielone wnioskodawcy ( decyzję o odmowie udostępnienia informacji, decyzję o umorzeniu postępowania, pisma informujące, że informacja nie ma charakteru informacji publicznej).

                                                        § 8

 1. Wnioskodawcy, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej, przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

2. Wnioskodawcy, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. 

                                                          §

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania: 2007-02-02 13:00:24 - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3333
Nazwa dokumentu: Zasady udostępniania informacji publicznej
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Oławie
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Hawryluk
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Hawryluk
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Pabich
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 11:01:00
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 08:53:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner